Powrót do Spisu treści

Zarządzanie profilami


UWAGA: Ta sekcja opisuje profile utworzone w Narzędziu do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi. W przypadku użytkowników/klientów używających systemu Windows* XP profile te nie są wykorzystywane przez funkcję konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej systemu Microsoft Windows* XP.

UWAGA: W niniejszym systemie Pomocy terminy "bezprzewodowy" i "WiFi" są używane wymiennie.


Co to jest profil?

Profil to zapisana grupa ustawień sieciowych. Profile są wyświetlane na liście profili. Profile są przydatne podczas przełączania się między sieciami. Dla każdej sieci bezprzewodowej można skonfigurować inne profile. W ustawieniach profilu można uwzględniać nazwę sieci (identyfikator SSID), tryb działania i ustawienia zabezpieczeń.

Profil tworzy się podczas łączenia z siecią bezprzewodową.

 1. Wybierz sieć z listy Sieci WiFi.
 2. Kliknij przycisk Połącz.
 3. Jeśli dla sieci bezprzewodowej wymagany jest klucz szyfrowania lub hasło WEP, przed nawiązaniem połączenia należy wprowadzić te informacje w oknie monitu. Aby zmienić opcje zabezpieczeń, kliknij opcję Zaawansowane w celu otworzenia strony Konfigurowanie ustawień WiFi.
 4. Click OK to connect. Profil zostanie utworzony i dodany do listy profili.

Kreator tworzenia profili WiFi przeprowadza użytkownika przez ustawienia wymagane do połączenia z siecią bezprzewodową. Po zakończeniu profil jest zapisywany i dodawany do listy profili. Ponieważ te ustawienia sieci bezprzewodowej są zapisywane, kiedy karta sieci bezprzewodowej znajdzie się następnym razem w zasięgu danej sieci bezprzewodowej, połączenie następuje automatycznie.


Typy profili

Istnieją dwa podstawowe typy profili, które mogą służyć do łączenia z siecią bezprzewodową. Są to:


Lista profili

Na liście profili wyświetlane są istniejące profile. Gdy karta znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej, narzędzia do połączeń WiFi skanuje listę profili w poszukiwaniu zgodnego profilu. Jeśli zgodny profil zostanie znaleziony, nastąpi automatyczne połączenie z siecią.

Strzałki priorytetów listy profili


Ikony profili

Ikony stanu profilu sieciowego wskazują, czy karta jest skojarzona z siecią, rodzaj wykorzystywanego trybu działania oraz czy włączone jest szyfrowanie zabezpieczające. Ikony są wyświetlane obok nazwy profilu, na liście profili.

Nazwa Opis

Nazwa profilu

Nazwa profilu to nazwa użytkownika dla danej sieci. Może to być dowolna nazwa umożliwiająca identyfikację sieci. Przykłady: Moja sieć domowa, Kawiarnia itd.

Nazwa sieci

Nazwa sieci bezprzewodowej (identyfikator SSID) lub komputera.

Ikony połączenia: Ikony stanu profilu sieciowego wskazują poszczególne stany połączenia karty z siecią bezprzewodową, typ trybu działania oraz czy używane są zabezpieczenia sieci.

niebieskie kółko

Niebieskie kółko: Karta WiFi została skojarzona z punktem dostępu lub komputerem (tryb Ad Hoc). Jeśli zabezpieczenia sieci 802.1X dla profilu są włączone, oznacza to, że karta WiFi została skojarzona i uwierzytelniona.

infrastruktura

Wskazuje tryb Sieć (Infrastruktura).

Ad Hoc

Wskazuje tryb Ad Hoc.

profile administratora

Wskazuje profil administratora.

W sieci bezprzewodowej używane jest szyfrowanie zabezpieczające.

Wskazuje, że dana sieć znajduje się na liście wykluczeń, np. została skonfigurowana do łączenia ręcznego zamiast automatycznego. Gdy sieć znajduje się na liście wykluczeń, użytkownik musi nawiązywać połączenie ręczne.

Strzałki

strzałki

Strzałki służą do określania preferowanej kolejności profili, na potrzeby automatycznego łączenia.

 • Strzałka w górę: Wybrany profil można przesunąć w górę na liście profili.
 • Strzałka w dół: Wybrany profil można przesunąć w dół na liście profili.  

Połącz

Łączenie wybranego profilu z siecią bezprzewodową.

Dodaj

Otwiera stronę Ustawienia ogólne tworzenia profili WiFi, który pozwala utworzyć nowy profil. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Tworzenie nowego profilu.

Usuń

Usuwa wybrany profil z listy profili. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Usuwanie profilu.

Właściwości

Edytowanie zawartości istniejącego profilu. Aby edytować profil można również kliknąć dwukrotnie profil na liście. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Edytowanie istniejącego profilu.

eksport/import

Eksportuj/importuj: Umożliwia importowanie profili zdefiniowanych przez użytkownika do listy profili i eksportowanie profili z listy. Profile połączeń bezprzewodowych mogą być importowane do listy automatycznie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Eksportowanie i importowanie profili.

Zamknij

Zamyka okno zarządzania profilami.

Pomoc?

Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.


Łączenie z profilem

Jeśli karta znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej, dla której istnieje zgodny profil, następuje automatyczne połączenie z tą siecią. Jeśli w zasięgu znajduje się również sieć o niższym priorytecie profilu, można wymusić połączenie z siecią o niższym priorytecie profilu. Można to wykonać za pomocą narzędzia do połączeń WiFi lub przy użyciu ikony na pasku zadań.

Ręczne łączenie z profilem w programie Intel® PROSet/Wireless WiFi:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę na pasku zadań, aby otworzyć okno główne.
 2. Kliknij przycisk Profile, aby otworzyć listę profili.
 3. Wybierz profil z listy profili.
 4. Kliknij przycisk Połącz. Połączenie jest nawiązywane tylko wtedy, gdy w zasięgu znajduje się sieć bezprzewodowa.

Ręczne łączenie z profilem przy użyciu paska zadań:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań,
 2. Kliknij opcję Połącz z profilem.
 3. Wybierz profil.
 4. Kliknij, aby nawiązać połączenie.

Tworzenie nowego profilu

Wybierz sieć z listy Sieci WiFi. Kliknij przycisk Połącz. Menedżer tworzenia profili WiFi przeprowadza użytkownika przez czynności wymagane do utworzenia profilu i połączenia z siecią. W trakcie tego procesu funkcja Ustawienia ogólne tworzenia profili WiFi próbuje wykryć odpowiednie ustawienia zabezpieczeń.

Aby utworzyć nowy profil i połączyć się z siecią bezprzewodową:

 1. W oknie głównym Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi kliknij opcję Profile.
 2. Na stronie Profile kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć stronę Ustawienia ogólne tworzenia profili WiFi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Ustawienia ogólne.

 3. ustawienia ogólne
 4. Nazwa profilu: Wprowadź opisową nazwę profilu.
 5. Nazwa sieci WiFi (SSID): Wprowadź nazwę sieci WiFi.
 6. Wybierz tryb działania: Tryb Sieć (Infrastruktura) i Urządzenie z urządzeniem (ad hoc).
 7. Kliknij przycisk Zaawansowane, aby uzyskać dostęp do następujących opcji: 

 8. ustawienia zaawansowane
 9. Na stronie Ustawienia ogólne kliknij przycisk Dalej, aby otworzyć stronę Ustawienia zabezpieczeń.
 10. Wybierz opcję Zabezpieczenia indywidualne lub Zabezpieczenia korporacyjne, aby wybrać opcje Uwierzytelnianie sieci i Szyfrowanie danych.   Wprowadź ustawienia klucza szyfrowania i skonfiguruj ustawienia 802.1X według potrzeb.

 11. zabezpieczenia indywidualne
 12. Po wprowadzeniu ustawień profilu, kliknij przycisk OK. Aby zmienić lub zweryfikować ustawienia profilu, kliknij przycisk Wstecz.
 13. Jeśli użytkownik nie jest aktualnie połączony z siecią, Narzędzie do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi wykrywa dodanie nowego profilu i próbuje automatycznie połączyć się z nowym profilem.
 14. Aby ręcznie połączyć się z tym profilem, kliknij przycisk Połącz. Ikony połączenia wskazuje bieżący stan połączenia. Wyświetlana jest również nazwa sieci, szybkość transmisji i odbioru oraz jakość sygnału.

Edycja istniejącego profilu

Aby dokonać edycji istniejącego profilu:

 1. W oknie głównym Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi kliknij opcję Profile.
 2. Z listy profili wybierz profil, który ma zostać poddany edycji.
 3. Kliknij przycisk Właściwości, aby otworzyć stronę Ustawienia ogólne tworzenia profili WiFi.
 4. Między ustawieniami ogólnymi i ustawieniami zabezpieczeń (właściwości profilu sieci WiFi) można przełączać się za pomocą przycisków Dalej i Wstecz:
 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać bieżące ustawienia i zamknąć okno. Aby zamknąć okno bez zapisywania zmian, kliknij przycisk Anuluj.

Usuwanie profilu

Aby usunąć profil:

 1. W oknie głównym Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi kliknij opcję Profile.
 2. Wybierz profil z listy.
 3. Kliknij przycisk Usuń. Wyświetlone zostanie powiadomienie Wybrane profile zostaną trwale usunięte. Czy chcesz kontynuować?
 4. Kliknij opcję Tak. Profil zostanie usunięty z listy.

Jeśli połączenie z siecią jest nadal aktywne:

 1. W oknie głównym Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi kliknij opcję Profile.
 2. Wybierz profil z listy.
 3. Kliknij przycisk Usuń. Wyświetlone zostanie powiadomienie Wybrane profile zostaną trwale usunięte. Czy chcesz kontynuować?
 4. Kliknij opcję Tak. Wyświetlone zostanie powiadomienie Profil <nazwa profilu> jest aktywny i zostanie trwale usunięty. Czy chcesz kontynuować?
 5. Kliknij opcję Tak. Profil zostanie usunięty z listy.

UWAGA: Jeśli profil jest chroniony hasłem, nie można usunąć ani edytować jego ustawień bez podania hasła. Jeśli ani użytkownik ani administrator nie zna hasła, jego zresetowanie nie jest możliwe.


Ustawianie hasła dla profilu

Aby zabezpieczyć istniejący profil hasłem:

 1. W oknie głównym Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi kliknij opcję Profile.
 2. Wybierz profil z listy.
 3. Kliknij przycisk Właściwości, aby otworzyć kartę Ustawienia ogólne właściwości profilu WiFi.
 4. Kliknij przycisk Zaawansowane, aby otworzyć stronę Ustawienia zaawansowane.
 5. Kliknij opcję Ochrona hasłem, aby otworzyć ustawienia zabezpieczania hasłem.
 6. Kliknij opcję Zabezpiecz ten profil hasłem (maksymalnie 10 znaków).
 7. Hasło: Podaj hasło.
 8. Potwierdź hasło: Wprowadź hasło ponownie.
 9. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i powrócić do strony Ustawienia ogólne.
 10. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna głównego.

Importowanie i eksportowanie profili

Umożliwia importowanie profili zdefiniowanych przez użytkownika do listy profili i eksportowanie profili z listy. Profile połączeń bezprzewodowych mogą być importowane do listy automatycznie.

Administrator może konfigurować automatyczne importowanie profili na listę profili. Narzędzie do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi monitoruje folder importu, znajdujący się na dysku twardym, w celu pobrania nowych profili. Tylko profile z zaznaczonym polem wyboru Włącz automatyczny import na stronie Ustawienia zaawansowane mogą być importowane automatycznie. Jeśli na liście profili istnieje już profil o takiej samej nazwie, wyświetlane jest powiadomienie o odrzuceniu lub zaakceptowaniu importowanego profilu. Jeśli profil zostanie zaakceptowany, istniejący profil zostanie zastąpiony. Wszystkie zaimportowane profile zdefiniowane przez użytkownika są umieszczane na końcu listy profili.

UWAGA: Informacje na temat eksportowania profili administratora można znaleźć w sekcji Pakiety administratora.

eksport/import profili

Importowanie profili do listy profili

Aby zaimportować profile ręcznie:

 1. Kliknij przycisk Importuj na stronie Profile.
 2. Wybierz pliki profilu do zaimportowania.
 3. Kliknij przycisk Importuj.
 4. Użytkownik jest powiadamiany o pomyślnym zaimportowaniu profilu.

Eksportowanie profili z listy profili

 1. Należy wybrać jeden lub wiele profili z listy.
 2. Kliknij przycisk Eksportuj, aby wyeksportować jeden lub więcej profili z listy.
 3. Określ folder docelowy. Aby znaleźć katalog docelowy na dysku twardym, kliknij przycisk Przeglądaj. Katalogiem domyślnym jest napęd C:\.
 4. Kliknij przycisk OK, aby wyeksportować zaznaczony profil. Wyświetlone zostanie powiadomienie: Zaznaczone profile zostały pomyślnie wyeksportowane do folderu docelowego: C:\.

Aby zaznaczyć wiele profili:

 1. Wyróżnij profil za pomocą myszy.
 2. Naciśnij klawisz Ctrl.
 3. Kliknij każdy profil, który ma zostać zaznaczony. Aby wyeksportować wiele profili, wykonaj instrukcje od kroku 2.

Profile zabezpieczone hasłem

Zabezpieczone hasłem profile utworzone przez użytkownika można automatycznie importować z systemów zdalnych, a także je do nich eksportować. Zanim możliwe będzie edytowanie profilu zabezpieczonego hasłem, należy wprowadzić ustawione dla niego hasło. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Ustawianie hasła profilu.


Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia